9 - Po co Przykazania?

Ks. Wyjścia 19:16-21
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Wtedy góra Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół i upomnij ludzi surowo, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich zapłaciłoby to życiem.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między Bogiem na górze Synaj, gdzie ludzie otrzymali Dziesięć Przykazań, a Bogiem na górze Golgocie?

 

Ew. Mateusza 11:28
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył ich podobnymi do siebie. To znaczy ludzie ci w swoich pragnieniach, marzeniach, w swoim myśleniu i w całym swoim charakterze byli odbiciem Stwórcy. Nie było żadnej bariery między Bogiem a człowiekiem, nie było przeszkód w relacji między Stwórcą i stworzeniem, czy w kontaktach, czy w porozumieniu, byli oni jednej myśli i jednego Ducha.

 

Kiedy jednak Adam i Ewa sprzedali siebie szatanowi, Duch Boży opuścił Adama i Ewę. Nastąpił podział, dokonało się rozdzielenie, nastąpiło zerwanie więzi duchowej i między Bogiem a człowiekiem stanęła przepaść. To coś takiego jak czytamy w Izajasza 59:2  Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.

 

Aby widzieć jak to wyglądało w praktyce, jak wygląda przepaść między Bogiem a człowiekiem przeczytajmy i zobaczmy parę sytuacji i przykładów. Gdy wtedy Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka (płonącego) krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On wtedy odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.  (Ks. Wyjścia 3:4-5)
I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. (Ks. Wyj. 33:20)
I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na Skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku. (Ks. Kapł. 16:2)


Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. Dawid wtedy i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb. Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem. (1 Kronik 13:7-10)

 

Co tu znajdujemy? Człowieku, ściągnij buty, bo stoisz na miejscu świętym. Człowieku nie zbliżaj się do Świętego Boga, gdy się zbliżysz, to umrzesz. Grzeszny człowieku, nie możesz oglądać oblicza Boga, bo gdy zobaczysz, to umrzesz. Człowieku, nie możesz nawet zaglądać poza zasłonę, która oddziela miejsce chwały Bożej od ludzi, gdy tam się znajdziesz, umrzesz. Grzeszny człowieku, nie dotykaj Arki Bożej, bo gdy ją dotkniesz, to umrzesz.

 

Tak wygląda Bóg Prawa. Tak wygląda Bóg Przykazań. Tak wygląda Bóg Dziesięciu Przykazań. Tak wygląda Bóg góry Synaj. A jak wygląda Bóg góry Golgoty?
Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mat 10:7-8) … wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (Rzym. 3:23-24)


I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. (Apok. 21:6-7)
Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. (Marka 15:37-38)  Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. (Rzym. 8:1)

 

Jezus na krzyżu otwarł szeroko swoje ramiona i mówi On: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Tak wygląda Bóg na górze Golgocie.

 

Z chwilą śmierci Jezusa, gruba zasłona oddzielająca miejsce święte od grzesznego człowieka rozdarła się i otwarła się. Z chwilą śmierci Jezusa, gruba zasłona oddzielająca świętego Boga od grzesznego człowieka rozdarła się i otwarła się. Jezus usuwa tę zasłonę dla wszystkich, którzy do Niego przyjdą. Ten Bóg w Jezusie woła i zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Czytamy o tym że Bóg jest prawy i jest sprawiedliwy. Bóg w sprawiedliwości swojej dał Dziesięć Przykazań na górze Synaj, aby pokazać i potępić grzech. Ten sam Bóg w miłości swojej, na górze Golgocie wziął na siebie winę wszystkich ludzi, którzy nigdy nie mogli i nie potrafią wypełnić Dziesięciu Przykazań. W ten sposób na Golgocie, na krzyżu, spotkała się Boża sprawiedliwość z Bożą miłością. W ten sposób na Golgocie, na krzyżu, spotkało się Prawo Boże z łaską Bożą.

 

Nigdy nie było i nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg. Jednak który Bóg jest twoim Bogiem? Czy ten Bóg który ukazał się na górze Synaj, czy Bóg, który ukazał się na górze Golgocie? Który Bóg jest twoim Bogiem? Czy Bóg Dziesięciu Przykazań, który zstąpił na górę Synaj, czy też Bóg w osobie Jezusa, który wstąpił na górę Golgotę? Czy Bóg, który dał Dziesięć Przykazań, czy też Bóg, który wypełnił Dziesięć Przykazań?

 

Tamten Bóg, Bóg Dziesięciu Przykazań z góry Synaj nadal jest żywy i nadal istnieje. Który Bóg jest Twoim Bogiem? Każdy z nas ma wolną wolę, aby wybrać. Wybór nie jest automatyczny, potrzebna jest decyzja. Nie może za Ciebie wybrać ani ojciec, ani matka. Gdy pokropili Cię wodą przy "chrzcie" jako niemowlę, był to rytuał religijny, to nie był Twój wybór. Nie może za Ciebie dokonać wyboru żaden ojciec, nawet ojciec chrzestny. Wybór należy do ciebie! Bo jest to świadomy i dobrowolny wybór.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!