Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Kor 2:9

(...)lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

 

Pytanie: Czy Pan Bóg trzyma i zachowuje wszystkie sekrety dla siebie?

 

L. do Kol. 1:26-28

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

 

Słyszeliśmy nie raz ten fragment: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało… i przeważnie na tym to zdanie kończy się. Osoby, które to mówią podkreślają,

że tak niewiele wiemy, tak mało jest informacji na temat planu Bożego dla człowieka. Na pewno pięć tysięcy lat temu dużo mniej informacji mieli ludzie na temat planu Bożego dla człowieka. Ale teraz, nie możemy tak mówić. Nie możemy mówić, że za mało jest informacji. Z chwilą przyjścia Chrystusa na ziemię, objętość informacji na temat Boga i Jego planu dla człowieka pomnożyła się. Pomnożyła się wielokrotnie.

 

Nowy Testament zawiera bardzo dużo informacji i bardzo dużo szczegółów na temat planu Bożego dla ciebie i dla mnie. To, że zawiera, nie znaczy,

że wszyscy z tej informacji korzystają. W rzeczywistości tylko mały procent ludzi korzysta z tej informacji. Dla kogo ta informacja jest przygotowana? Czytaliśmy, że jest przygotowana i objawiona ludziom świętym. Czy chodzi tu o ludzi świętych - przez kanonizację świętych? Nie.

 

Pismo Święte nie mówi o takich świętych, o świętych kanonizowanych i nie wymienia takich świętych. Święci kanonizowani są wybierani przez ludzi na podstawie ich własnych zasług i dobrych uczynków. W Piśmie Świętym nie znajdujemy takich świętych. 

Ludzie święci w Biblii, to ludzie, którzy otrzymali świętość, nie za własne zasługi, ale za zasługi Chrystusa. Stali się świętymi nie za dobre uczynki własne,

ale za dobre uczynki Chrystusa.

 

Wiele miejsc Nowego Testamentu objaśnia nam to, między innymi Efez. 2:8-9

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (nie przez własne dobre uczynki, ale przez wiarę w zasługi Chrystusa)

 

Wracając do pytania. Czy Pan Bóg trzyma i zachowuje wszystkie sekrety dla siebie?

 

Odpowiedzią jest: Pan Bóg objawił bardzo dużo swoich tajemnic ludziom, którzy przez wiarę czynią lub już uczynili Chrystusa swoim Panem i Królem . Przeczytajmy kilka miejsc

 

1 Koryntian 2:7

Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej

Kto to głosi? Ludzie należący do Chrystusa głoszą. Ludzie, którzy dzięki Chrystusowi poznali tajemnice Boże

i zachęcają innych, aby poddali swoje życie Chrystusowi, poznali tajemnice Boże i mówili innym o tym.

 

1 Kor 2:10-16

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać?

My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj